Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Diëtist

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Diëtist: een professional en specialist die dieet- en/of voedingsadvies levert, die in bezit is van een gelding Voeding en Diëtetiek diploma en volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg handelt.
  2. Cliënt: De persoon die de diëtist om advies vraagt. Dit kan ook een instelling of bedrijf zijn.
  3. Dieet: speciale wijze van voeding, toegepast om ziekten te voorkomen of te behandelen, een goede lichamelijke conditie te verwerven.
  4. Dieetadvies: advies omtrent een (medisch) dieet.
  5. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat hierbij een medische indicatie van toepassing is.
 2. Verwijzing: De diëtist is vrij toegankelijk, dit wil zeggen, je kan zonder verwijsbrief van een arts terecht bij een diëtist voor dieet- of voedingsadvies. Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet zonder een verwijzing van een arts. Kijk in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor verdere informatie.
 3. De diëtist houdt de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Dit wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling gedaan. Indien u dit niet wilt moet u dit voor behandeling melden bij de diëtist.
 4. Behandeltijd: de behandeltijd bestaan uit twee delen: de directe tijd: tijd waarbij de cliënt aanwezig is en de indirecte tijd: tijd voor het berekenen en samenstellen van het persoonlijk advies, hierbij is de cliënt niet bij aanwezig. De totale besteedde tijd wordt afgerond op kwartieren.
 5. Afspraken afzeggen: Indien de cliënt niet op de gemaakte afspraak kan verschijnen, moet de diëtist daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer dit niet minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt gedaan kan de diëtist het voorgenomen consult in rekening brengen.
 6. Staken van de behandeling: de cliënt de behandeling wilt staken moet de diëtist hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, ten minste drie dagen voor een gemaakte afspraak.
 7. Bereikbaarheid: Online Diëtist is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 17.00 uur op telefoonnummer: 06-57363712 of op mailadres info@onlinedietist.com.
 8. Face-to-face-consult: indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van face-to-face contact. Dit kan bij de diëtist aan huis of de diëtist gaat bij u thuis langs. Voor het huisbezoek worden voorrijdkosten in rekening gebracht. Meer informatie hierover kunt verkrijgen bij uw diëtist.
 9. Betaling: Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor drie uur per kalenderjaar. Hierbij geldt wel het eigen risico. Vanuit een aanvullende verzekering is er vaak extra vergoeding. Kijk in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor verdere informatie. U krijgt na de behandeling een factuur via e-mail of per post. Deze factuur dient u eerst zelf te betalen, daarna kunt u de factuur sturen naar uw zorgverzekering. Een factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan op rekeningnummer NL65INGB0007426625.
 10. Resultaat: Het advies van Online Diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 11. Privacy: de behandeling en alles wat besproken wordt tijdens de consulten is vertrouwelijk.
 12. Klachten: mocht u niet tevreden zijn, meld dit dan eerst bij de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd om alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 4. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

Versie januari 2017